Projects

Området runt Ubåtshallen och Skånes dansteater ska fräschas upp och ges en tydlig identitet inför en fortsatt exploatering och ska när det är färdigbyggt bestå av bostäder, företag och ett P-hus som färdigställs i december 2017. Vår uppgift har varit att sammanställa de tidigare programidéerna för hela området och utveckla dem till först ett koncept,…

Ett förslag tas fram för hur Regementsgatan ska uppfattas mer som en tydlig länk mellan Österports torg och Regementet. Samtidigt ska vatten från fastigheter och gaturum tas om hand på plats i så stor omfattning som möjligt. Ledordet har varit paradgata vid utformningen. Det moderna gaturummet på Regementsgatan i Ystads kommun speglar sekelskifteshusens paradvåningar samtidigt…

Sigma Civil tar på uppdrag av Framtiden Byggutveckling AB fram en parkeringsutredning för området Fjällbo Park i Utby, Göteborgs Stad. I området planeras för nya bostäder, förskola m.m. En detaljplan är framtagen av Göteborgs Stad och i det aktuella projektet fokuserar man nu på bygglovshandlingar. I projektet ingår följande: Redovisning av befintlig parkeringstillgång och uthyrning…

Beställare: Serneke Ort och datum: Göteborg, 2014-2016 Uppdragsledare Sigma Civil: Nicholas Lusack Sedan maj 2014 har Sigma Civil projekterat geotekniska lösningar för grundläggning av 3 huskroppar, från 4 till 18 våningar, vid Gamlestadens Resecentrum i Göteborg. Platzer fastigheter är byggherre och Serneke är totalentreprenör och vår beställare. En torgyta anläggs mellan huskropparna och därunder anläggs…

Kund: Falkenbergs kommun Väg, Trafik och landskap: Sigma Civil AB Vatten och Avlopp: Sidokonsult Belysning och Opto: Underkonsulten Rejlers AB Den 27 juli 2006 inkom en förfrågan om att få etablera en hästby inom en privat fastighet norr om Falkenberg som omfattade ett 20-tal villor och parhus i kombination med stall och ridhus. Kommunen gjorde…

På uppdrag av K 21 Entreprenad tar Sigma Civil fram en trafikutredning inom en detaljplan för ett nytt hotell i Kv. Kängurun 20 längs Göteborgsvägen, Mölndals stad. Hotellverksamheten och omgivande kontor samt planerade bostäder ger en trafikalstring som i projektet har uppskattats och fördelats i berörda korsningar. Kapacitetsberäkningar, analys av sikt i korsningar, samt kartläggning…

På uppdrag av NCC bistår Sigma Civil med projekteringsledning i deras uppdrag Smista Spejaren 4. NCC är entreprenör för markarbetena kring den nya bilhall som skall byggas på Castellums fastighet Spejaren 4. Sigma Civils roll är att styra de projektörer som NCC handlat upp för framtagande av bygghandling. Sophie Cronquist går in som projekteringsledare och…

På uppdrag av Nacka Kommun har Sigma Civil tagit fram förfrågningsunderlag för utbyggnad av GC-stråket längs Värmdövägen på sträckan Talluddsvägen – Telegramvägen. Förutom breddning av befintlig GC, så att den blir dubbelriktad, görs även busshållplatserna på sträckan om. Sträckan omfattar lite drygt 1 km väg. Uppdraget omfattar teknikområdena väg, VA och avvattning, ledningssamordning, geoteknik, belysning,…

Sigma Civil har fått i uppdrag av NCC att tillsammans med dem ta fram bygghandling för Magnoliatomten i Sköndal utanför Stockholm. Magnoliatomten är en del av ett större område som ägs av Stiftelsen Stora Sköndal. Befintlig bebyggelse ska i stor utsträckning rivas och ersättas med ny. Uppdraget omfattar projektering av gator, allmän platsmark, belysning och…

Sigma Civil har fått i uppdrag av Ystad kommun att ta fram förfrågningsunderlag för exploateringsområdet Trädgårdsstaden i centrala Ystad. Målsättningen med Ystad Trädgårdsstad är att skapa en grön stadsdel som omfattar mellan 400 och 450 bostäder i varierande upplåtelseformer. Området är i dagsläget oexploaterat och består av natur med många unika arter och miljöer, som…

Connect

Följ oss i social media.

Quicklinks / Shortcuts