Projekt

Under hösten 2016 har Sigma Civil på uppdrag av Jönköpings kommun påbörjat en utredning avseende området kring den framtida planerade stationen för höghastighetståg i Jönköping. Inom området söder om Munksjön, i nära anslutning till både väg E4 samt Riksväg 40, skall Jönköping fortsätta sin snabba expansion och bygga ut staden för bostadsändamål och för lokaler…

Sigma Civil AB har fått ett projekt av Nacka kommun som är uppdelat i två delprojekt, lokaliserat i Sydöstra Boo. Vid Boo Gård skola ska Sigma detaljprojektera för ombyggnad av vägar och en större parkeringsyta. I närliggande område ska vi också upprätta en systemhandling som bl a omfattar justeringar av vägnät, genomföra en dagvattenutredning samt…

Sigma Civil har under 2016 tagit fram ett gestaltningsförslag och bygghandlingar för en bostadsgård i Hyllie, Malmö, åt Skanska och Otto Magnusson bostäder AB. En lättillgänglig cykelparkering har skapats med en cykelpaviljong i två våningar med genomsiktlig träspaljerad fasad täckt av klätterväxter. Från cykelpaviljongen leder avsatser ner mot ett soltorg och den stora gemensamma gräsmattan.…

Sigma Civil har fått i uppdrag av Skellefteå kommun att upprätta en trafikutredning för ny skola och friidrottshall inom stadsdelen Morön. I samband med framtagande av detaljplan för området krävs det att en trafikutredning upprättas. Uppdraget är komplext och det ingår kapacitetsstudier, konsekvensbeskrivning och en rad utformningsförslag. Det är ett mycket spännande uppdrag. Det drivs…

Sigma Civil AB utför under hösten 2016 och våren 2017 projektering i totalentreprenad gällande ny trafikplats vid Landvetter flygplats, Göteborg. Projektet utförs på uppdrag av entreprenören Svevia AB och i samarbete med Inhouse Tech som konstruerar bron. Sigma projekterar väg- och va-anläggning samt samordnar infrastruktur för el, tele och belysning. Swedavia som beställare och väghållare har…

Sigma Civil har projekterat geotekniska lösningar för grundläggning av tre huskroppar, från 4 till 18 våningar, vid Gamlestadens Resecentrum i Göteborg. Serneke är totalentreprenör och Sigma Civils beställare, Platzer fastigheter, är byggherre. En torgyta skapas mellan huskropparna och under detta anläggs 2 våningar underjordisk parkering. Runt den triangelformade fastigheten omgärdas området av spårvagnsspår på alla sidor.…

Sigma Civil har på uppdrag av Trelleborgs kommun, tillsammans med forskare inom miljöpsykologi från SLU och representanter från Trelleborgs kommun, genomfört en workshop kring barns utemiljö på kommunens skolgårdar. Syftet med workshopen har primärt varit att ta fram och testa ett verktyg och en metod för att ge eleverna möjlighet att ge sin syn på hur…

Sigma Civil har fått i uppdrag av Falkenbergs kommun att projektera nytt vägnät för ett nytt bostadsområde i Stafsinge. Underlaget för projekteringen består av en antagen detaljplan. Projektet omfattar ca 4 km väg med belysning. I uppdraget ingår även att projektera lek-, park- och dammanläggningar inom planområdet. Genom området ska det anläggas ett naturstråk för…

Sigma Civil AB har fått i uppdrag av Nacka kommun att upprätta en systemhandling, som ska ligga som grund till en ny detaljplan för fritidshusområdet Solbrinken-Grundet i Sydvästra Boo. Den nya detaljplanen ska möjliggöra kommunalt VA och kommunala vägar i området, dels för att förbättra miljön men också för att området ska fungera för permanentboende.…

Utanför Varbergs fästning, på terrassen mot väster med utblick över havet, har en cafébyggnad från 50-talet ersatts med en ny större restaurangbyggnad. I samband med detta har följande handlingar tagits fram: Utformningsförslag av mark och landskap som underlag till revidering av en befintlig bygglovshandling. Gestaltning och bygghandling för utemiljö med angöring och terrasseringar för uteserveringar.…

Connect

Följ oss i social media.

Snabblänkar / Genvägar