Sigma Civil projekterar stort projekt i Nacka

Sigma Civil AB har fått ett projekt av Nacka kommun som är uppdelat i två delprojekt, lokaliserat i Sydöstra Boo.

Vid Boo Gård skola ska Sigma detaljprojektera för ombyggnad av vägar och en större parkeringsyta.
I närliggande område ska vi också upprätta en systemhandling som bl a omfattar justeringar av vägnät, genomföra en dagvattenutredning samt en förstudie av samtliga parkanläggningar inom området. Förutom teknikerna, väg, mark, geoteknik, VA och landskap ingår det i projektet även mätarbeten, kalkyl, belysningsprojektering, miljöundersökningar samt bullerutredningar.

Båda delprojekten ska utgöra underlag till två nya detaljplaner som är under upprättande.

Området är ett tidigare fritidshusområde som idag har kommunalt vatten och avlopp. Större delen av området har idag övergått till permanentboende. Vägarna har enskilt huvudmannaskap i form av vägföreningar men ska genom nya detaljplaner övergå till kommunalt huvudmannaskap där kommunen ansvarar för drift och förvaltning.

För mer information om projektet, kontakta Mikael Yngvesson via mail, mikael.yngvesson@sigma.se eller på telefon 070 620 87 05.

Connect

Följ oss i social media.

Snabblänkar / Genvägar