Mark, landskap och plan

Naturområde, anlagd parkmiljö eller historiska miljöer. Våra arkitekter har specialistkunnande och bred erfarenhet av allt från vidsträckta kulturlandskap till kompakta stadskärnor. 

När det gäller större landskap är landskapsanalysen en viktig del, där vi identifierar, studerar och värderar de olika elementen i landskapet och deras sammansättning. I de projekt där byggnad och utemiljö integreras mer i stadsmiljöer samarbetar vi oftast över kompetensområdesgränserna – lanskapsarkitekter, husarkitekter och planarkitekter – för att uppnå bästa resultat.

Från tidiga skisser, under utredningsprocessen och till slutgiltiga bygghandlingar fungerar Sigma Civil som partner till våra uppdragsgivare för att ge stöd i de beslut som ska fattas. Här är det projektens och uppdragsgivarnas behov som styr. Och utifrån dessa bygger vi ett öppet samarbetsklimat tillsammans med väg-/markprojektörer, trafikstrateger, geotekniker, bullerspecialister, belysningsexperter, järnvägsspecialister och andra spetskompetenser.

Bland de tjänster vi erbjuder finns framtagning av åtgärdsprogram för kulturhistoriska miljöer, miljöanalys och miljökonsekvensbeskrivningar, som ger bästa tänkbara underlag för exploateringsprojekt. Vårt arbetssätt hjälper alla i projektet att visualisera de förändringar som planeras och ger därigenom en tydlig bild av de effekter projektet kommer att innebära.

I gestaltningsprocessen är också dialogen väldigt viktig. Det ger möjlighet att stämma av och utveckla idéer mellan projektets aktörer. Sigma Civil ger därför stöd i utformningen av dialogprocessen och kan även ta ansvar för att leda dialogprocessen.

Sigma Civil är aktiva i att samla ledande kompetenser inom området mark, landskap och plan, för att kunna anta alla typer av projekt med ett så resurseffektivt och uppdaterat arbetssätt som möjligt – trädgårdar, kyrkogårdar, parker, kulturmiljöanalys, kulturmiljöprogram och bevarandeprogram, ortsanalyser, miljökonsekvensbeskrivningar etc.

Med Sigma Civil får varje projekt en helhetslösning som är välförankrad och utvinner mesta möjliga ur varje del i processen, eftersom vi arbetar multidisciplinärt och nära integrerat mellan olika specialistområden. Våra egna och vårt nätverks kompetenser inom regional- och stadsplanering, gestaltning och projektering, säkerställer att vi lever upp till behovet av innovativa och effektiva lösningar med god hållbarhet under lång tid framöver.

 

Kulturmiljöanalys – Kulturmiljöprogram – Bevarandeprogram – Ortsanalyser – Miljökonsekvensbeskrivning – Regional- och stadsplanering – Gestaltning –
Stadsplanering – Detaljplaner

Connect

Följ oss i social media.

Snabblänkar / Genvägar